Organizačné pokyny k posterom

7. 2. 2024 – STREDA

 • inšta­lá­cia Váš­ho poste­ru na pri­pra­ve­né pane­ly je mož­ná od 8:30,
 • auto­ri poste­rov, kto­rí majú v rám­ci prog­ra­mu pri­de­le­né čís­lo 1. až 52. pro­sí­me umiest­niť Váš poster na prí­sluš­ný sto­jan s číslom,
 • na pri­pev­ne­nie poste­rov pou­ži­te 4 klip­sy, kto­ré Vám budú k dispozícii,
 • od 11:40 do 12:30 – dis­ku­sia pri poste­roch, pro­sí­me auto­rov poste­rov aby boli v tom­to čase pri svo­jich posteroch,
 • od 13:00 do 15:00 – SÚŤAŽNÉ POSTERY Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, pro­sí­me auto­rov súťaž­ných poste­rov, aby boli v tom­to čase pri svo­jich posteroch,
 • odpo­rú­ča­me prí­tom­nosť auto­rov poste­rov aj počas prestávok,
 • od 16:30 je mož­né odin­šta­lo­vať Váš poster z panelu.

8. 2. 2024 – ŠTVRTOK

 • inšta­lá­cia poste­rov na pane­ly je mož­ná od 8:00,
 • auto­ri poste­rov, kto­rí majú v rám­ci prog­ra­mu pri­de­le­né čís­lo 53. až 97. pro­sí­me umiest­niť Váš poster na prí­sluš­ný sto­jan s číslom,
 • na pri­pev­ne­nie poste­rov pou­ži­te 4 klip­sy, kto­ré Vám budú k dispozícii,
 • pro­sí­me auto­rov poste­rov o prí­tom­nosť pri poste­roch v čase pre­stáv­ky (10:30 – 11:00),  
 • od 12:30 je mož­né odin­šta­lo­vať Váš poster z panelu.

Stre­da 7. 2. 2024

 1. Adam­co­vá M., Páro­vá H., Len­čo­vá-Pope­lo­vá O., Kol­lá­ro­vá-Bráz­do­vá P., Mazu­ro­vá Y., Štěr­ba M.:
  Plas­ma levels of miR-34a-5p as a bio­mar­ker of car­diac inju­ry during the deve­lop­ment of chro­nic anth­ra­cyc­li­ne-indu­ced car­di­omy­o­pat­hy in rab­bits
  Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Léka­řs­ká fakul­ta v Hrad­ci Králové
 2. Baba­rí­ko­vá K., Khan R., Cvi­ko­vá D., Mach M., Ellin­ger I., Mol­čan Ľ.:
  Mole­ku­lár­ne zme­ny v srd­ci a oblič­kách dospe­lé­ho potom­stva pre­na­tál­ne vysta­ve­né­ho hypo­xii a ergo­ti­one­ínu
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakulta 
 3. Bačo­vá Z., Kra­ma­ro­vá M., Hav­rá­nek T., Mihalj D., Bakoš J.:
  Zme­ny v géno­vej expre­sii dopa­mí­no­vých recep­to­rov u Shank3 defi­cit­ných myší sú závis­lé od jed­not­li­vých oblas­tí moz­gu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum, Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 4. Bališ P., Beré­ny­i­ová A., Mišák A., Grman M., Roš­tá­ko­vá Z., Wac­zu­lí­ko­vá I., Čačá­ny­i­ová S., Domín­gu­ez-Álva­rez E., Ondriáš K.:
  Anti­hy­per­ten­zív­ny a vazo­re­la­xač­ný efekt sele­no­an­hyd­ri­du kyse­li­ny fta­lo­vej u nor­mo­tenz­ných potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 5. Bar­tá­ko­vá A., Stra­či­na T., Nová­ko­vá M.:
  Model izo­lo­va­né aor­ty potka­na ve stu­diu doxo­ru­bi­ci­no­vé toxi­ci­ty – pilot­ní data
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta
 6. Bar­te­ko­vá M., Kin­der­nay L.,  Duľo­vá U., Stra­pec J., Raj­tík T., Bar­to­šo­vá L., Baran­čík M., Ferenc­zy­o­vá K.:
  Mož­nos­ti využi­tia fla­vo­no­idu kver­ce­tí­nu v kar­di­op­ro­tek­cii
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 7. Blaš­ko F., Kri­vo­ší­ko­vá L., Babál P., Bre­za J., Tre­ba­tic­ký B., Kuruc R., Mra­vec B., Jane­ga P.:
  Deter­mi­ná­cia den­zi­ty a feno­ty­pu iner­vá­cie v ľud­skom nádo­re pros­ta­ty
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 
 8. Bodo­ro­vá B., Bakoš J., Bačo­vá Z.:
  Zme­ny dife­ren­ciá­cie neuro­nál­nych buniek pod vply­vom vybra­ných neuro­pep­ti­dov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­tum, Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 9. Boz­kurt A., Nur Özbek E., Yetik Ana­cak G.:
  A new sto­ry for an old drug: Sildenafil´s dan­ce with H2S in the aor­ta
  Slo­vak Aca­de­my of Scien­ces, Cen­tre of Expe­ri­men­tal Medi­ci­ne, Ins­ti­tu­te of Nor­mal Phy­si­olo­gy and Pat­ho­lo­gi­cal Physiology 
 10. Buj­no­vá K., Bar­ta A., Cebo­vá M.:
  Vplyv obe­zi­ty na bio­che­mic­ké zme­ny po infar­kte myo­kar­du
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny 
 11. Czip­pe­lo­vá B., Turia­ni­ko­vá Z., Čeňa­no­vá Kro­ho­vá J., Maž­gú­to­vá N., Matuš­ko­vá L., Kuri­co­vá M., Javor­ka M.:
  Para­me­ter tuhos­ti ciev CAVI (Car­dio-Ank­le Vas­cu­lar Index) a jeho modi­fi­ká­cie kCA­VI, CAVI0, kCA­VI0 u obéz­nych ado­les­cen­tov
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine 
 12. Čačá­ny­i­ová S., Ayde­mir G. B., Zeman­čí­ko­vá A., Malin­ská H., Hüttl M., Mar­ko­vá I., Cebo­vá M., Beré­ny­i­ová A.:
  Peri­vas­ku­lár­ne tuko­vé tka­ni­vo deter­mi­nu­je vazo­ak­tív­ny úči­nok síro­vo­dí­ka v izo­lo­va­nej hrud­nej aor­te hyper­trig­ly­ce­ri­de­mic­kých potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 13. Duľo­vá U., Ferenc­zy­o­vá K., Kin­der­nay L., Stra­pec J., Vlko­vi­čo­vá J., Tót­ho­vá Ľ., Bar­te­ko­vá M.:
  Účin­ky chro­nic­ké­ho podá­va­nia fla­vo­no­idu kver­ce­tí­nu na ische­mic­ko-reper­fúz­ne poško­de­nie srd­ca a oxi­dač­né mar­ke­ry v plaz­me u hyper­tenz­ných potka­nov kme­ňa SHR
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny 
 14. Fai­xo­vá D., Juri­no­vá Z., Fai­xo­vá Z., Sza­bó­o­vá R., Gažo­vá A.:
  Vplyv skúš­ko­vé­ho obdo­bia na stra­vo­va­cie návy­ky u štu­den­tov medi­cí­ny
  Uni­ver­zi­ta vete­ri­nár­ske­ho lekár­stva a far­má­cie v Košiciach
 15. Far­ka­šo­vá V., Kin­der­nay L., Lonek Ľ., Ravin­ge­ro­vá T.:
  Oxid dus­na­tý ako jeden zo spúš­ťa­cích fak­to­rov kar­di­op­ro­tek­tív­ne­ho účin­ku remo­te ische­mic­ké­ho pre­con­di­ti­onin­gu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 16. Feren­co­vá N., Viš­ňov­co­vá Z., Ondrej­ka I., Hrtá­nek I., Ton­haj­ze­ro­vá I.:
  Abnor­mál­na neuro­kar­diál­na regu­lá­cia a ado­les­cent­ná dep­re­sia – dile­ma diag­nos­ti­ky pokra­ču­je
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Mar­ti­ne, Mar­tin­ské cen­trum pre biomedicínu
 17. Fer­ko M., Ande­lo­vá N., Talian I., Ravin­ge­ro­vá T., Jan­ko D., Wac­zu­lí­ko­vá I.:
  Dich­ló­ra­ce­tá­tom regu­lo­va­ný meta­bo­liz­mus kys­lí­ka srd­co­vých mito­chon­drií: Cie­le­ná pro­te­omic­ká ana­lý­za
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 18. Hav­rá­nek T., Bogy­o­va E., Bačo­vá Z., Bakoš J.:
  SHANK3 ovplyv­ňu­je dĺž­ku a tvar neuri­tov dopa­mí­ner­gic­kých neuró­nov in vit­ro
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 19. Hor­váth Cs., Jara­bi­co­vá I., Olej­níč­ko­vá V., Nec­kář J., Hrd­lič­ka J., Kolář F., Ada­me­ová A.:
  Ana­ly­sis of poten­tial sex-spe­ci­fic dif­fe­ren­ces in the pat­hop­hy­si­olo­gy of car­di­ome­ga­ly
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Far­ma­ce­utic­ká fakulta
 20. Idun­ko­vá A., Ondá­čo­vá K., Tom­ko M., Buká­to­vá S., Laci­no­vá Ľ.:
  Vplyv homo­cys­te­ínu na elek­tro­fy­zi­olo­gic­ké cha­rak­te­ris­ti­ky hipo­kam­pál­nych neuró­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Biovied
 21. Jan­ko­vá N., Král M., Šve­co­vá O., Pacher­ník J., Novot­ný T., Béba­ro­vá M.:
  Vliv varian­ty S1021Qfs*98 v genu hERG na akti­va­ci a deak­ti­va­ci pro­te­i­nu Kv11.1
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta
 22. Jara­bi­co­vá I., Hor­váth Cs., Hrd­lič­ka J., Boroš A., Chu­dý M., Gon­cal­ve­so­vá E., Nec­kář J., Kolář F., Ada­me­ová A.:
  Úlo­ha RIP3 v pato­ge­né­ze pos­tin­far­kto­vé­ho srd­co­vé­ho zly­há­va­nia: tera­pe­utic­ký a diag­nos­tic­ký poten­ciál
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Far­ma­ce­utic­ká fakulta
 23. Karai­liev P., Faze­kaš C.L., Cor­re­ia P., Zele­ná D., Ježo­vá D.:
  Vybra­né biel­ko­vi­ny moz­gu a čriev ako poten­ciál­ne mar­ke­ry odol­nos­ti voči stre­su v ani­mál­nom mode­li
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 24. Kecer S., Pírek O., Budín­ská X., Svět­lák M., Sva­či­no­vá J., Nová­ko­vá Z.:
  Vzťah medzi uží­va­ním hor­mo­nál­nej anti­kon­cep­cie, mie­rou úzkos­ti a emoč­ným uve­do­me­ním
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav
 25. Kin­der­nay L., Pil­cho­vá M., Jele­men­ský M., Ferenc­zy­o­vá K., Ravin­ge­ro­vá T.:
  Úči­nok remo­te – ische­mic­ké­ho pre­con­di­ti­onin­gu na odol­nosť srd­ca voči ische­mic­ko-reper­fúz­ne­mu poško­de­niu u star­nú­cich potka­nov. Štú­dium mole­ku­lár­nych mecha­niz­mov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny 
 26. Kolo­maz­nik M., Hanus­rich­te­ro­va J., Kosu­to­va P., Mikol­ka P., Čal­kov­ská A.:
  Effect of dif­fe­rent inhi­bi­tors on bio­phy­si­cal acti­vi­ty of vari­ous sur­fac­tant pre­pa­ra­ti­on
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine
 27. Košú­to­vá P., Mikol­ka P., Kolo­maz­ník M. Čal­kov­ská A., Mok­rá D.:
  Vplyv intra­ve­nóz­ne­ho dexa­me­ta­zó­nu a rof­lu­mi­las­tu na pľúc­ne fun­kcie a oxi­dač­né zme­ny pri expe­ri­men­tál­nom poško­de­ní pľúc vyvo­la­nom mekó­ni­om
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine
 28. Kuče­ra O., Mase­ko TE., Elka­laf M., Pete­ro­vá E., Čiž­ko­vá D., Bez­rouk A., Čer­vin­ko­vá Z.:
  In vit­ro model NAFLD pro stu­dium změn mito­chon­driál­ní res­pi­ra­ce
  Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va, Léka­řs­ká fakul­ta v Hrad­ci Králové
 29. Kvan­do­vá M., Puz­se­ro­vá A., Zeman­čí­ko­vá A., Beré­ny­i­ová A., Bališ P.:
  AMPK ako kri­tic­ký regu­lá­tor ochra­ny pred endo­te­lo­vou dys­fun­kci­ou vyvo­la­nou meta­bo­lic­kým syn­dró­mom
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny 
 30. Liš­čá­ko­vá B., Ange­lov­ski A., Šve­co­vá O., Hříb­ko­vá H., Sed­mík J., Boha­čia­ko­vá D., Kli­meš P., Kola­jo­vá M., Bráz­dil M. Béba­ro­vá M.:
  Neuro­de­ge­ne­rá­cia a elek­tric­ká akti­vi­ta: ana­lý­za metó­dou mul­tie­lect­ro­de array
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta
 31. Mar­ci­ní­ko­vá A., Jara­bi­co­vá I., Hor­váth C., Ada­me­ová A.:
  Inves­ti­ga­ti­on of pyrop­to­sis under acu­te myo­car­dial ischaemia/​reperfusion inju­ry
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Far­ma­ce­utic­ká fakul­ta 
 32. Mar­tiš­ko­vá A., Sýko­ra M.., Gawrys O., Čer­ven­ka L., Tri­bu­lo­vá N., Sze­if­fo­vá Bačo­vá B.:
  Mož­ný anti-aryt­mic­ký poten­ciál sti­mu­lá­to­ra sGC v mode­li srd­co­vé­ho zly­há­va­nia a hyper­ten­zie
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny, Ústav pre výskum srdca
 33. Maž­gú­to­vá N., Witv­rou­wen I., Van Cra­e­nenb­ro­eck E. M., Czip­pe­lo­vá B., Turia­ni­ko­vá Z., Čer­ňa­no­vá Kro­ho­vá J., Mikol­ka P., Košú­to­vá P., Kuri­co­vá M., Javor­ka M.:
  Vzťah vybra­ných mik­ro-RNA ku antro­po­met­ric­kým, zápa­lo­vým a meta­bo­lic­kým uka­zo­va­te­ľom u mla­dých obéz­nych pacien­tov
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine
 34. Mihal­čí­ko­vá L., Šlam­be­ro­vá R.:
  Pater­nal met­hamp­he­ta­mi­ne expo­su­re does not cau­se such a seri­ous impact to rat offs­pring deve­lop­ment and in adult­ho­od as mater­nal drug expo­su­re
  Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 3. Léka­řs­ká fakulta
 35. Mihalj D., Pir­ník Z., Bor­bé­ly­o­vá V., Bačo­vá Z., Bakoš J.:
  GABA­er­gic­ké abnor­ma­li­ty v čucho­vých oblas­tiach moz­gu myší s beha­vi­orál­ny­mi pre­jav­mi autiz­mu 
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 36. Mikol­ka P., Kro­nqvist N., Kolo­maz­nik M., Košú­to­vá P., Čal­kov­ská A., Johans­son J.:
  Pro­duc­ti­on and puri­fi­ca­ti­on of the com­bi­ned sp‑b and sp‑c pep­ti­de ana­lo­gue com­bo – a key com­po­nent for effec­ti­ve synt­he­tic sur­fac­tant the­ra­py in res­pi­ra­to­ry dis­tress syn­dro­me
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine
 37. Mun­ko­vá M., Karai­lie­vo­vá L., Hla­vá­čo­vá N., Karai­liev P., Hom­berg J.R., Ježo­vá D.:
  Hype­rak­tív­ne potka­ny s vyra­de­ným génom pre dopa­mí­no­vý tran­s­por­tér poci­ťu­jú nepo­ho­du a nega­tív­ne emó­cie
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 38. Nemco­vá N., Košú­to­vá P., Hatok J., Čal­kov­ská A., Mikol­ka P.:
  Expre­sia génov aso­ci­ova­ných s ARDS po sur­fak­tan­to­vej sub­sti­tuč­nej tera­pii u dospe­lých krá­li­kov pri akút­nom poško­de­ní pľúc
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine
 39. Pavel­ko­vá P., Svet­lá­ko­vá B., Pec­ní­ko­vá V., Sle­zák J., Kalo­ča­y­o­vá B., Kura B.:
  Porov­na­nie účin­ku mole­ku­lár­ne­ho vodí­ka a vita­mí­nu E na poško­de­nie srd­ca vyvo­la­né ožia­re­ním u star­ších potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny, Ústav pre výskum srdca
 40. Pet­rí­ko­vá I., Čecho­vá B., Šan­de­ra Š., Šlam­be­ro­vá R.:
  Aké neuro­che­mic­ké zme­ny nastá­va­jú u dospe­lých potka­nov labo­ra­tór­nych po expo­zí­cii metam­fe­ta­mí­nom počas kri­tic­kej peri­ó­dy ich vývo­ja?
  Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 3. léka­řs­ká fakulta
 41. Pírek O., Budín­ská X., Grep­lo­vá K., Sva­či­no­vá J., Kecer S., Nová­ko­vá Z.:
  Ana­lý­za slo­že­ní vzor­ků krve mla­dých uži­va­te­lek hor­mo­nál­ní anti­kon­cep­ce: výběr dat z pilot­ní­ho výzku­mu „HAK2022“
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav
 42. Poled­ňá­ko­vá A., Goliá­šo­vá Z., Šve­co­vá O., Král M., Bráz­dil M., Béba­ro­vá M.:
  Změny neuro­nál­ní elek­tric­ké akti­vi­ty pod vli­vem glu­ta­má­tu a sní­že­né expre­se miR-142 – 5p
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta
 43. Poló­ny­i­ová K., Kru­yt J., Beňuš Š., Bab­ko­vá J., Ostat­ní­ko­vá D.:
  The­ory of Mind, Exe­cu­ti­ve Func­ti­ons, Intel­li­gen­ce and Plas­ma­tic Copep­tin in Chil­dren with Autism Spect­rum Disor­der
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav, Aka­de­mic­ké cen­trum výsku­mu autiz­mu 
 44. Radič R., Hoďo­vá V., Nie­de­ro­vá-Kubí­ko­vá Ľ.:
  Mani­pu­lá­cia neuro­ge­né­zy a jej vplyv na spev pes­tún­ky japon­skej v dospe­los­ti
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Biovied
 45. Raf­čí­ko­vá J., Laš­ka M., Náde­ní­ček J., Nová­ko­vá M., Stra­či­na T.:
  Vliv čas­né sociál­ní izo­la­ce na EKG a krev­ní tlak u potka­nů s navo­ze­nou remo­de­la­cí myo­kar­du
  Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 
 46. Rand­je­lo­vić P.,  Radu­lo­vić N., Sto­ja­no­vić N., Ilić I.:
  Morp­ho­met­ric and func­ti­onal chan­ges in kid­ney of rats indu­ced by inor­ga­nic sele­nium
  Uni­ver­si­ty of Niš, Facul­ty of Medi­ci­ne, Depart­ment of Phy­si­olo­gy, Serbia
 47. Sto­ja­no­vić M. N., Rand­je­lo­vić J. P.,  Mla­de­no­vić M. M., Sto­jilj­ko­vić N., Sto­ja­no­vić I., Soko­lo­vić D., Radu­lo­vić S. N.:
  The influ­en­ce of Melis­sa offi­ci­na­lis essen­tial oil on iso­la­ted mou­se atria con­trac­ti­on for­ce and fre­qu­en­cy
  Uni­ver­si­ty of Niš, Facul­ty of Medi­ci­ne, Depart­ment of Phy­si­olo­gy, Serbia
 48. Stra­pec J., Ferenc­zy­o­vá K., Kin­der­nay L., Duľo­vá U.,Tóthová Ľ., Bar­te­ko­vá M.:
  Vplyv fla­vo­no­idu kver­ce­tí­nu na ische­mic­ko-reper­fúz­ne poško­de­nie srd­ca, mole­ku­lár­nu sig­na­li­zá­ciu a cel­ko­vý anti­oxi­dač­ný sta­tus u star­nú­cich potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 49. Str­nad A., Petřek M.:
  Mety­la­ce DNA v kon­tex­tu auto­imu­nit­ních one­moc­nění a mož­nos­ti její ana­lý­zy s pomo­cí tech­no­lo­gie Mas­sAR­RAY
  Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho v Olo­mou­ci, Léka­řs­ká fakulta
 50. Tom­ko M., Mit­tag M., Dubiel L., Idun­ko­vá A., Ondá­čo­vá K., Buká­to­vá S., Dubo­vic­ký M., Laci­no­vá Ľ.:
  Com­pu­ta­ti­onal model of neuron from pri­ma­ry hip­po­cam­pal cul­tu­re
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Biovied
 51. Van­čo­vá A., Roma­no­vá Z., Orav­co­vá H., Stan­ko S., Ježo­vá D.:
  Hod­no­te­nie mimi­ky tvá­re a emó­cií doj­ča­ťa počas stre­so­vej situ­ácie: rozp­ra­co­va­nie meto­dic­ké­ho prí­stu­pu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum  Štvr­tok 8. 2. 2024
 52. Ande­lo­vá N., Wac­zu­lí­ko­vá I., Far­ka­šo­vá V., Ravin­ge­ro­vá T., Fer­ko M.:
  Regu­lá­cia mito­chon­driál­nej dyna­mi­ky a sti­mu­lá­cia pero­xi­re­do­xí­nov v úlo­he kar­di­op­ro­tek­tív­nej sig­na­li­zá­cie indu­ko­va­nej remo­te ische­mic­kým pre­con­di­ti­onin­gom
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 53. Ayde­mir B.G., Bere­ny­i­ova A., Cebo­va M., Čačá­ny­i­ová S.:
  H2S donor, GYY4137 impro­ves vas­cu­lar func­ti­on in spon­ta­ne­ous­ly hyper­ten­si­ve rats fed high-fat diet
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 54. Bab­ko­vá J., Repis­ká G, Jan­šá­ko­vá K., Szad­vá­ri I., Beli­ca I., Laka­to­šo­vá S., Tomo­va A., Babin­ská K., Važan R., Blaš­ko F., Duko­ny­o­vá D., Simon Kle­no­vics, K., Vido­šo­vi­čo­vá M., Jase­no­vec T., Mra­vec B.:
  Sle­do­va­nie uka­zo­va­te­ľov zdra­vot­né­ho sta­vu v popu­lá­cií štu­den­tov medi­cí­ny: pilot­ná štú­dia
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 
 55. Bere­ní­ko­vá A., Ger­ge­ľo­vá H. Brt­ko J., Mace­jo­vá D.:
  Poten­ciál­ne pro­ti­ná­do­ro­vé účin­ky tri­bu­tyl­cí­ni­či­tan pro­pi­oná­tu a tri­bu­tyl­cí­ni­či­tan sali­cy­lá­tu v bun­ko­vých líniách odvo­de­ných od kar­ci­nó­mu prs­ní­ka
  Bio­me­di­cín­ske cen­trum Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, v.v.i., Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 56. Ber­van­lou R. N.,  Zahrad­ni­ko­va A. jr., Caga­li­nec M., Novak A., Dzu­ri­so­va D.:
  Effect of exer­ci­se inter­ven­ti­on on car­di­ovas­cu­lar para­me­ters and glu­co­se tole­ran­ce in obse­se rats
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 57. Brt­ko J., Strou­ha­lo­vá D., Mace­jo­vá D., Bobá­ľo­vá J.:
  Ana­lý­za vply­vu pri­ro­dze­ných ligan­dov jad­ro­vých reti­no­id­ných recep­to­rov (RAR) a jad­ro­vých rexi­no­id­ných recep­to­rov (RXR) na pro­te­íno­vý pro­fil buniek MCF‑7 ľud­ské­ho kar­ci­nó­mu prs­ní­ka
  Bio­me­di­cín­ske cen­trum Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, v.v.i., Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 58. Bzdúš­ko­vá D., Mar­ko M., Hir­ja­ko­vá Z., Rie­čan­ský I., Kimi­ja­no­vá J.:
  Expo­zí­cia výš­ke v pro­stre­dí vir­tu­ál­nej rea­li­ty a postu­rál­na regu­lá­cia
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 59. Duko­ny­o­vá D., Kyse­li­co­vá K., Poló­ny­i­ová K., Záhu­men­ský J., Ostat­ní­ko­vá D.:
  Repro­dukč­né zdra­vie a tera­to­gé­ny pred a počas gra­vi­di­ty u autis­tic­kých detí
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 
 60. Frim­mel K., Kri­žák J., Sot­ni­ko­va R., Knezl V., Kura B., Okruh­li­co­vá L.:
  Endot­he­lial con­ne­xin 40 and occ­lu­din alte­ra­ti­ons cau­sed by lipo­po­ly­sac­cha­ri­de were rela­ted with mac­rop­ha­ge infil­tra­ti­on in both nor­mo­ten­si­ve and spon­ta­ne­ous­ly hyper­ten­si­ve rats
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 61. Gra­ban J., Lonek Ľ., Ravin­ge­ro­vá T., Ježo­vá D.:
  Zme­ny expre­sie VGF/​BDNF/​TrkB drá­hy vo fron­tál­nej kôre a hipo­kam­pe potka­nov v závis­los­ti od inten­zi­ty dob­ro­voľ­né­ho beha­nia
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 62. Gro­mo­vá B., Dobá­ko­vá T., Jano­vi­čo­vá Ľ., Pas­to­rek M., Celec P., Gard­lík R.:
  Neut­ro­fi­ly a extra­ce­lu­lár­na DNA v gene­tic­kom mode­li koli­tí­dy
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav mole­ku­lár­nej biomedicíny
 63. Gubi­šo­vá K., Beč­ka E., Jan­ko J., Hude­co­vá L., Pas­to­rek M.:
  Effect of chro­nic azit­hro­my­cin inta­ke on neut­rop­hil res­pon­se to infec­ti­on
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav mole­ku­lár­nej biomedicíny
 64. Hoďo­vá V., Radič R., Nie­de­ro­vá – Kubí­ko­vá Ľ.:
  Vplyv neuro­zá­pa­lu na neuro­ge­né­zu a sprá­va­nie. Návrh pro­jek­tu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Biovied
 65. Hro­bá­ro­vá L., Kup­čo­vá V., Repis­ký M., Ďur­fi­no­vá M., Prie­val­ský M., Uhlí­ko­vá E., Turec­ký L.:
  Poly­un­sa­tu­ra­ted fat­ty acids in the serum of patients with hepa­tic ste­a­to­sis and the­ir rela­ti­on to fib­ro­ge­ne­sis
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav lekár­skej ché­mie, bio­ché­mie a kli­nic­kej biochémie
 66. Hro­bá­ro­vá L., Sýko­ra T., Prie­val­ský M., Uhlí­ko­vá E., Kup­čo­vá V., Ďur­fi­no­vá M., Turec­ký L.:
  Acti­vi­ty of the cytoc­hro­me P‑450 mono­oxy­ge­na­se sys­tem in the liver of ani­mals with expe­ri­men­tal arth­ri­tis
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav lekár­skej ché­mie, bio­ché­mie a kli­nic­kej bio­ché­mie 
 67. Cho­ma­ni­čo­vá N., Ada­mič­ko­vá A., Čer­ve­nák Z., Moli­to­ri­so­vá M., Valáš­ko­vá S., Gažo­vá A., Kyse­lo­vič J.:
  Ator­vas­ta­tín ovplyv­ňu­je sig­nál­nu drá­hu kalcineurín/​NFAT zapo­je­nú do pro­ce­su srd­co­vej hyper­tro­fie
  Cen­trum vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR
 68. Jase­no­vec T., Važan R. , Pau­čo O., Rado­šin­ská J.:
  Pro­tek­tív­ny úči­nok mela­to­ní­nu na vlast­nos­ti eryt­ro­cy­tov in vit­ro
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav
 69. Kluk­nav­ský M., Miču­ro­vá A., Maň­ka J., Škrá­tek M., Ber­ná­to­vá I.:
  Úči­nok chro­nic­ké­ho sociál­ne­ho stre­su na géno­vú expre­siu pro­te­ínov regu­lu­jú­cich meta­bo­liz­mus žele­za a anti­oxi­dač­ných enzý­mov v peče­ni hra­nič­ne hyper­tenz­ných potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 70. Kop­čí­ko­vá M., Raš­ko­vá B., Beli­ca I., Ostat­ní­ko­vá D.:
  Pro­fil adap­tív­ne­ho sprá­va­nia a pro­fil kog­ni­tív­nych schop­nos­tí u detí s pozre­ním na poru­chu autis­tic­ké­ho spek­tra vo veku 30 – 42 mesia­cov
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav, Aka­de­mic­ké cen­trum výsku­mu autizmu
 71. Kor­nie­ie­va D., Vlko­vi­čo­vá J., Sýko­ra M., Šnú­ri­ko­vá D., Ferenc­zy­o­vá K., Bar­te­ko­vá M., Krš­ko­vá K., Zorad Š., Kalo­ča­y­o­vá B.:
  Vplyv quer­ce­tí­nu a gly­ké­mie na dia­be­tic­kú nef­ro­pa­tiu u potka­nov ZDF
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny, Ústav pre výskum srdca
 72. Ková­čo­vá H., Miko­láš­ko­vá I., Kop­čo­vá M., Huná­ko­vá Ľ.:
  Zme­ny HRV para­met­rov pri Stro­opo­vom tes­te
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Imu­no­lo­gic­ký ústav
 73. Kubi­nec A., Mar­ko M.:
  Pupi­lár­ne zme­ny ako index kog­ni­tív­nej záťa­že
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 74. Mace­jo­vá D., Ger­ge­ľo­vá H., Brt­ko J.:
  Cyto­to­xic­ké a pro­ti­ná­do­ro­vé účin­ky vybra­ných tri­or­ga­no­cí­ni­či­tých zlú­če­nín v ľud­ských nádo­ro­vých líniách kar­ci­nó­mu prs­ní­ka
  Bio­me­di­cín­ske cen­trum Slo­ven­skej aka­dé­mie vied, v.v.i., Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 75. Máča­jo­vá M., Meta M., Čavar­ga I., Hun­to­šo­vá V., Levík J., Almá­ši M., Zauš­ka J., Bil­čík B.:
  Tes­to­va­nie bio­kom­pa­ti­bi­li­ty MOF (kovo­vé orga­nic­ké rám­ce) nano­čas­tíc na mode­li pre­pe­li­čej cho­ri­oalan­to­ic­kej mem­brá­ny
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Bio­vied 
 76. Mas­sa­ro­vá P., Hru­bá O., Žigo­vá L., Pay­er J., Jac­ku­liak P., Kyse­lo­vic J.,Gažová A.:
  Kon­cen­trá­cia 25-hyd­ro­xy­vi­ta­mí­nu D nega­tív­ne kore­lu­je s hod­no­ta­mi C‑reaktívneho pro­te­ínu u pacien­tov hos­pi­ta­li­zo­va­ných pre akút­ne infekč­né ocho­re­nie
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav far­ma­ko­ló­gie a kli­nic­kej farmakológie
 77. Mati­ko Z., Morav­čík R., Zeman M.:
  Úči­nok alop­reg­na­no­ló­nu a mela­to­ní­nu na lieč­bu endo­te­lo­vej dys­fun­kcie
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakul­ta 
 78. Miču­ro­vá A., Kluk­nav­ský M., Ber­ná­to­vá U.:
  Vplyv dime­tyl­fu­ma­rá­tu na géno­vú expre­siu jad­ro­vé­ho fak­to­ra NRF2 a jeho cie­ľo­vých génov v peče­ni a srd­ci hra­nič­ne hyper­tenz­ných potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny SAV
 79. Mišák A., Ondriaš K., Grman M., Toma­šo­vá L., Cho­va­nec M.:
  The anti­oxi­dant acti­vi­ty of Acant­ho­pa­nax sen­ti­co­sus extract in the pre­sen­ce of Cys­te­i­ne, Glu­tat­hi­one and Sul­fi­de and its effect on Wis­tar rat blo­od pre­ssu­re
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum 
 80. Moli­to­ri­so­vá M., Cho­ma­ni­čo­vá N., Ada­mič­ko­vá A., Valáš­ko­vá S., Gažo­vá A., Kyse­lo­vič J.:
  Bio­lo­gic­ká dostup­nosť mag­né­zia via­za­né­ho vo for­me orga­nic­kých a anor­ga­nic­kých solí v bun­ko­vom mode­li intes­ti­nál­nej bari­é­ry
  Cen­trum vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Medzi­ná­rod­né lase­ro­vé cen­trum 
 81. Morav­čík R., Ole­já­ro­vá S., Zlac­ká J., Heri­cho­vá I.:
  Efekt miR-34a-5p na expre­siu hodi­no­vých a hodi­na­mi kon­tro­lo­va­ných génov v bun­ko­vých nádo­ro­vých líniách DLD1 a LoVo s rôz­nou fun­kci­ona­li­tou pro­te­ínu p53 s ohľa­dom na regu­lá­ciu pro­stred­níc­tvom 17β estra­di­olu
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakul­ta 
 82. Mos­ná L., Rádi­ko­vá Ž., Bajer B., Hav­ra­no­vá A., Pene­so­vá A.:
  Iri­sín a BDNF u jedin­cov so seda­vým spô­so­bom živo­ta po 8‑týždňovej inter­ven­cii život­né­ho štý­lu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum
 83. Nemco­vá L., Laš­šán Š., Bráz­do­vá M., Turec­ký L., Ďur­fi­no­vá M.:
  Inflam­ma­to­ry and hemo­co­agu­la­ti­on para­me­ters as pre­d­ic­ti­ve mar­kers of mor­ta­li­ty in SARS-CoV‑2 infec­ti­on
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav lekár­skej ché­mie, bio­ché­mie a kli­nic­kej bio­ché­mie LFUK
 84. Novak A., Novo­to­vá M., Caga­li­nec M., Zahrad­ní­ko­vá ml. A.:
  Mor­fo­lo­gic­ké roz­die­ly kar­di­omy­o­cy­tov ľavej komo­ry srd­ca u samíc Zuc­ker Dia­be­tic Fat­ty potka­nov
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum Ústav expe­ri­men­tál­nej endokrinológie
 85. Ondá­čo­vá K., Šev­čí­ko­vá-Tomáš­ko­vá Z., Idun­ko­vá A., Grman M., Buká­to­vá S., Dubo­vic­ký M., Laci­no­vá Ľ.:
  Intra­cel­lu­lar cal­cium con­cen­tra­ti­on and mito­chon­drial pro­per­ties of hip­po­cam­pal neurons in the offs­pring of Mir­ta­za­pi­ne tre­a­ted and dep­res­sed mot­hers
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Biovied
 86. Rado­šin­ská D., Kol­lá­ro­vá M., Sha­wka­to­vá I., Rado­šin­ská J.:
  Mar­ke­ry oxi­dač­né­ho stre­su a akti­vi­ty mat­ri­xo­vých meta­lop­ro­te­i­náz v plaz­me pacien­tov s Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav lekár­skej bio­ló­gie, gene­ti­ky a kli­nic­kej gene­ti­ky LFUK a UNB, Fyzi­olo­gic­ký ústav
 87. Raš­ko­vá B., Hap­čo­vá M., Fran­ko­vá D., Kop­čí­ko­vá M., Celu­šá­ko­vá H., Babin­ská K.:
  Exe­ku­tív­ne fun­kcie a adap­tív­ne sprá­va­nie u detí s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav, Aka­de­mic­ké cen­trum výsku­mu autizmu
 88. Rov­ný R., Mar­ko M., Dra­ga­šek J., Van­čo­vá Z., Jar­čuš­ko­vá D., Miná­rik G., Rie­čan­ský I.:
  Vplyv poly­mo­fiz­mu Val66Met moz­go­vé­ho neurot­ro­fic­ké­ho fak­to­ra na séman­tic­kú pamäť
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny 
 89. Ste­be­lo­vá K., Ková­čo­vá K., Dzir­bí­ko­vá Z., Hanu­liak P., Baci­gál T., Hart­man P., Var­go­vá A., Hraš­ka J.:
  Exis­tu­je vzťah medzi sve­tel­nou expo­zí­ci­ou počas dňa a noč­nou tvor­bou mela­to­ní­nu?
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakul­ta 
 90. Stre­čan­ský T., Tamáš M., Lip­ták R., Tót­ho­vá Ľ., Hodo­sy J:.
  Selec­ti­ve cen­tri­fu­ga­ti­on fol­lo­wed by 16S sequ­en­cing can iden­ti­fy low con­cen­tra­ti­ons of bac­te­ria in the blo­od
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny
 91. Szad­vá­ri I., Tomo­va A., Bor­bé­ly­o­vá V., Pir­ník Z.:
  Gen­der dif­fe­ren­ces in hete­ro­zy­gous Shank3B mice rela­ted to swe­et and swe­et-fat con­sump­ti­on
  Come­nius Uni­ver­si­ty in Bra­ti­sla­va, Facul­ty of Medi­ci­ne, Ins­ti­tu­te of Physiology
 92. Tomá­šo­vá L., Ondriaš K., Ufnal M.:
  Zvý­še­ný prí­jem soli ovplyv­ňu­je meta­bo­liz­mus tau­rí­nu v orga­niz­me potka­na
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske cen­trum, Ústav kli­nic­ké­ho a trans­lač­né­ho výskumu
 93. Török J., Zeman­čí­ko­vá A., Bališ P.:
  Neuro­gén­na regu­lá­cia fun­kcie mezen­te­ric­kých arté­rií a jej zme­ny pri roz­vo­ji meta­bo­lic­ké­ho syd­ró­mu
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied, Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny Ústav nor­mál­nej a pato­lo­gic­kej fyziológie
 94. Valáš­ko­vá S., Moli­to­ri­so­vá M., Cho­ma­ni­čo­vá N., Pay­er J., Kyse­lo­vič J., Gažo­vá A., Kil­lin­ger Z.:
  Bio­mar­ke­ry RANKL a OPG ako včas­né pre­d­ik­to­ry aktív­nej reuma­to­id­nej artri­tí­dy v pod­mien­kach bio­lo­gic­kej lieč­by
  Cen­trum vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Medzi­ná­rod­né lase­ro­vé cen­trum 
 95. Vlko­vi­čo­vá J., Šnú­ri­ko­vá D., Frim­mel K., Kura B., Kor­nie­ie­va D., Krš­ko­vá K., Hudec V., Ondru­šek M., Gaš­pa­ro­vič I., Šra­ma­tý R., Lup­ták J., Hul­man M., Sle­zák J., Kalo­ča­y­o­vá B.:
  Vplyv apli­ká­cie mole­ku­lár­ne­ho vodí­ka na zmier­ne­nie akút­ne­ho poško­de­nia obli­čiek pri ope­rá­cii srd­ca
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny
 96. Zeman­čí­ko­vá A., Kvan­do­vá M., Bališ P., Török J.:
  Vplyv vyso­ko­tuč­nej dié­ty v kom­bi­ná­cii s inter­mi­tent­ným hla­do­va­ním na vybra­né kar­di­ome­ta­bo­lic­ké para­met­re
  Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medi­cí­ny, Ústav nor­mál­nej a pato­lo­gic­kej fyziológie
 97. Žigo­vá L., Hru­bá O., Mas­sa­ro­vá P., Pay­er J., Jac­ku­liak P., Kyse­lo­vič J., Gažo­vá A.:
  Mor­ta­li­ta pacien­tov s ocho­re­ním COVID-19 v prie­be­hu troch rokoch pan­dé­mie
  Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav far­ma­ko­ló­gie a kli­nic­kej farmakológie