Milé kole­gy­ne, milí kole­go­via,
v mene Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, Čes­kej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti a v nepo­sled­nom rade aj v mene uspo­ria­da­te­ľa 99. Fyzi­olo­gic­kých dní, kto­rým je Fyzi­olo­gic­ký ústav Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Vás srdeč­ne pozý­vam na konferenciu

99. Fyzi­olo­gic­ké dni,
kto­rá sa usku­toč­ní v dňoch 7. – 8. feb­ru­ára 2024 v Bra­ti­sla­ve.

Nad­chá­dza­jú­ce vrchol­né podu­ja­tie spo­lo­čen­stva fyzi­oló­gov je výni­moč­né. Fyzi­olo­gic­ký ústav Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve a spo­lu s ním celá slo­ven­ská lekár­ska fyzi­oló­gia osla­vu­je 100. výro­čie svo­jej exis­ten­cie. Je pre nás poc­tou pri­jať úlo­hu hos­ti­te­ľa, a podie­ľať sa na príp­ra­ve toh­to mimo­riad­ne­ho podu­ja­tia, súčas­ťou kto­ré­ho bude aj sym­pó­zium k sto­roč­ni­ci slo­ven­skej fyzi­oló­gie. S rados­ťou pri­ví­ta­me Váš záu­jem zúčast­niť sa kon­fe­ren­cie, kde si bude­me môcť spo­loč­ne pri­po­me­núť toto význam­né jubi­le­um lekár­skej fyzi­oló­gie na Slovensku.Verím, že nad­še­nie účast­ní­kov tej­to kon­fe­ren­cie pre svo­ju prá­cu, tak­tiež inšpi­rá­cia, kto­rá sa rodí na zákla­de dis­ku­sií pria­mo v sek­ciách, či mimo nich a v nepo­sled­nom rade pria­teľ­stvá a dob­ré vzťa­hy, kto­rý­mi sa pri kaž­do­roč­nom stret­nu­tí účast­ní­kov kon­fe­ren­cie navzá­jom obo­ha­cu­je­me, sú dob­rým dôvo­dom pre to, aby ste sa na kon­fe­ren­ciu 99. Fyzi­olo­gic­ké dni pri­hlá­si­li a pri­ces­to­va­li do Bratislavy.

Teší­me sa na Vašu účasť!

Prof. MUDr. Danie­la Ostat­ní­ko­vá, PhD.
Pred­nos­t­ka Fyzi­olo­gic­ké­ho ústa­vu Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bratislave

ORGANIZÁTOR

Slo­ven­ská fyzi­olo­gic­ká spo­loč­nosť SLS
a Čes­ká fyzi­olo­gic­ká spo­loč­nosť pri ČLS J. E. Pur­ky­ně
v spo­lu­prá­ci s Lekár­skou fakul­tou Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bratislave

                      
Nad kon­fe­ren­ci­ou pre­vzal záš­ti­tu dekan Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, prof. MUDr. Juraj Pay­er, PhD., MPH, FRCP, FEFIM.

VEDECKÝ VÝBOR

Pred­se­da: prof. MUDr. Danie­la Ostat­ní­ko­vá, PhD.
doc. MUDr. Kata­rí­na Babin­ská, PhD.
prof. MUDr. Boris Mra­vec, PhD.
doc. MUDr. Jana Rado­šin­ská, PhD.
doc. MUDr. Alek­san­dra Tomo­va, PhD.
doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD. 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK BRATISLAVA

Ing. Kata­rí­na Gro­no­vá, e‑mail: katarina.​gronova@​fmed.​uniba.​sk
Adria­na Chu­dá, e‑mail: adriana.​chuda@​fmed.​uniba.​sk

Hlavné témy konferencie

  • Respiračná fyziológia
  • Kardiovaskulárna fyziológia
  • Neurofyziológia
  • Fyziológia metabolizmu a trávenia
  • Experimentálna fyziológia
  • Výuka fyziológie na lekárskych fakultách
  • Varia

OCENENIA A SÚŤAŽ

Súčas­ťou kon­fe­ren­cie je aj SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ POSTER MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV, čle­nov Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti, ako aj SOUTĚŽ O OCENĚNÍ VĚDECKÉ PRÁCE MLADÝCH, kto­rú zastre­šu­je Čes­ká fyzi­olo­gic­ká spo­leč­nost. Viac infor­má­cii náj­de­te v sek­cii SÚŤAŽE.

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74⁄2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť
Stre­da   7. 2. 2024         6 kre­di­tov
Štvr­tok 8. 2. 2024         4 kre­di­ty
Kre­di­ty za aktív­nu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný           10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní  5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

MIESTO KONANIA

Kon­fe­ren­cia sa bude konať v pries­to­roch Lekár­skej fakul­ty UK Bra­ti­sla­va, Sasin­ko­va 4, Bra­ti­sla­va.
Ako sa k nám dosta­ne­te: zo želez­nič­nej sta­ni­ce Bra­ti­sla­va elek­trič­kou čís­lo 1, zastáv­ka Hlav­ná sta­ni­ca, vystú­piť na zastáv­ke Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (STU), násled­ne pešo sme­rom k Lekár­skej fakul­te UK Bra­ti­sla­va, po ces­te je aj Hotel Saffron.

Par­ko­va­nie: link na info ohľa­dom plat­by za par­ko­va­nie v Sta­rom mes­te Bra­ti­sla­va  https://​paas​.sk/​p​l​a​t​ba/
MHD dostup­nosť: zastáv­ka Ame­ric­ké námes­tie:
Lin­ka    Smer         
3          Petr­žal­ka
3          Rača
4          Zla­té pies­ky; Sta­ni­ca Nové Mes­to
4          Dúb­rav­ka
207     Zim­ný šta­di­ón
207     Čer­ve­ný most

UBYTOVANIE

Odpo­rú­ča­me Vám uby­to­va­nie v Hote­li Saff­ron, Rad­lin­ské­ho 27, 811 07 Bra­ti­sla­va www​.hotel​saff​ron​.sk , kto­rý sa nachá­dza v blíz­kos­ti Lekár­skej fakul­ty UK a bude aj mies­tom kona­nia spo­lo­čen­ské­ho veče­ra.
e‑mail: rezervacia@​hotelsaffron.​sk, recep­cia hote­la: +421 2 212 99 301

SPRIEVODNÝ PROGRAM KONFERENCIE – SPOLOČENSKÝ VEČER

Spo­lo­čen­ský večer, kto­rý sa bude konať v pries­to­roch hote­la Saff­ron, v stre­du 7. feb­ru­ára 2024 o 19:00 hod. Nie je súčas­ťou prog­ra­mu kon­fe­ren­cie a koná sa mimo času hlav­né­ho prog­ra­mu.
Kapa­ci­ta pries­to­rov na spo­lo­čen­ský prog­ram je obme­dze­ná, zakú­piť si lís­tok na mies­te nebu­de možné.