ODBORNÝ PROGRAM

Bude zve­rej­ne­ný po ukon­če­ní regis­trá­cie. Súčas­ťou kon­fe­ren­cie je ple­nár­na schô­dza Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti a Čes­kej fyzi­olo­gic­kej spoločnosti.

Koor­di­ná­tor odbor­né­ho prog­ra­mu kon­fe­ren­cie: prof. MUDr. Boris Mra­vec, PhD., mail: boris.​mravec@​fmed.​uniba.​sk

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny.

Hlavné témy konferencie

  • Respiračná fyziológia
  • Kardiovaskulárna fyziológia
  • Neurofyziológia
  • Fyziológia metabolizmu a trávenia
  • Experimentálna fyziológia
  • Výuka fyziológie na lekárskych fakultách
  • Varia