PREDBEŽNÝ PROGRAM

Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmeny.

STREDA 7. 2. 2024

08.30 – 17.00 Regis­trá­cia účastníkov

SÁLA A

10.00 Otvo­re­nie Fyzi­olo­gic­kých dní

10.15 Pur­ky­ňo­va pred­náš­ka: Neuro­bi­oló­gia nádo­ro­vých cho­rôb
prof. MUDr. Boris Mra­vec, PhD.

10.45 Anta­lo­va pred­náš­ka: Baro­ref­lex: od hemo­dy­na­mi­ky ku kli­ni­ke
prof. MUDr. Michal Javor­ka, PhD.

11.10 Vedec­ká aktu­ali­ta: Aldos­te­rón ako novo­roz­poz­na­ný fak­tor dôle­ži­tý pre neuro­be­ha­vi­orál­ny vývin
RNDr. Nata­ša Hla­vá­čo­vá, PhD. 

11.30 Foto­gra­fo­va­nie

11.40 Zasad­nu­tie Čes­kej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti
Sála A

11.40 Zasad­nu­tie Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti
Sála B

11.40 – 12.30 Dis­ku­sia pri posteroch

12.30 – 13.00 Pre­stáv­ka s občerstvením

SÁLA A

13.00 – 15.00 BLOK NEURO

Pred­se­da­jú­ci: Jaro­slav Pokor­ný, Boris Mra­vec
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Expe­ri­men­tál­ní model ische­mic­ké­ho edé­mu moz­ku
a jeho ovliv­nění met­hylp­re­ni­so­lo­nem u labo­ra­tor­ní­ho potka­na

Pokor­ný J., Koz­ler P., Mare­šo­vá D.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 1. Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav

Apli­ká­cia metam­fe­ta­mí­nu pred počiat­kom ado­les­cen­cie ovplyv­ňu­je neuro­ge­né­zu v hipo­kam­pe
Čecho­vá B., Šlam­be­ro­vá R.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 3. Léka­řs­ká fakulta

Cha­rak­te­ri­za­ce meta­bo­lic­kých změn během in vit­ro dife­ren­cia­ce lid­ských iPSCs směrem k neuro­nům pro per­so­na­li­zo­va­nou diag­nos­ti­ku epi­lep­to­gen­ních variant Dana­čí­ko­vá Š., Peci­na P., Koří­nek V., Mrá­ček T., Had­ra­ba D., Otá­hal J.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 2. Léka­řs­ká fakulta,Ústav pato­lo­gic­ké fyziologie

Vizu­ál­na sti­mu­lá­cia pod­po­ru­je retrog­rád­ny tran­s­port BDNF
z moz­gu do siet­ni­ce u zdra­vých a uve­i­tic­kých myší
Zloh M., Štof­ko­vá A.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 3. Léka­řs­ká fakulta

Mor­fo­lo­gic­ké a funkč­né zme­ny dopa­mí­ner­gic­kých neuró­nov
v ani­mál­nom mode­li autiz­mu

Bakoš J., Jur­ko­vi­čo­vá Tara­bo­vá B., Hav­rá­nek T., Mihalj D.,Kostrubaničová K., Bor­bé­ly­o­vá V., Ostat­ní­ko­vá D., Bačo­vá Z.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum

Neuro­zá­pal, neuro­mor­fo­lo­gic­ké abnor­ma­li­ty a beha­vi­orál­ne defi­ci­ty mesiac po pre­ži­tí sep­sy u myší
Sza­bó J., Groß T., Janí­ko­vá M., Bačiak L., Celec P.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

Nit­ric oxi­de synt­ha­se inhi­bi­tor agma­ti­ne sti­mu­la­tes sero­to­ner­gic neurons of the dor­sal rap­he nuc­le­us: in vivo elct­rop­hy­si­olo­gy stu­dy in rats
Ozba­sak H., Pali­ok­ha R., Dekh­tia­ren­ko R., Grin­chii D., Dre­men­cov E. Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum biovied

Effects of trans­for­ming gro­wth fac­tor-β1 on the exci­ta­bi­li­ty­of cen­tral sero­to­ner­gic and dopa­mi­ner­gic neurons in rats
Pali­ok­ha R., Racic­ky M., Grin­chii D, Dre­men­cov E.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum biovied

13.00 – 15.00 BLOK SÚŤAŽNÉ POSTERY SFyS

15.00 – 15.30 Pre­stáv­ka s občerstve­ním a dis­ku­sia k posterom

15.30 – 16.30 BLOK METABO

Pred­se­da­jú­ci: Kata­rí­na Šebe­ko­vá, Dali­bor Kod­rík
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Naru­še­ná kon­tro­la meta­bo­liz­mu vyso­kým príj­mom fruk­tó­zy a vysta­ve­ním svet­lu v noci
Zeman M., Ruma­no­vá V.S., Šol­tý­so­vá A., Jeri­go­vá Šebe­ňo­vá V., Oku­lia­ro­vá M.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakul­ta 

Vzťah medzi meta­bo­lic­kým syn­dró­mom, jeho kom­po­nen­ta­mi
a krv­ným obra­zom u mla­dist­vých
Šebe­ko­vá K., Gurec­ká R., Pod­rac­ká Ľ.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav mole­ku­lár­nej bio­me­di­cí­ny 

Rela­ti­ons­hip of lipid pro­fi­le and nit­ric oxi­de synt­ha­se in expe­ri­men­tal meta­bo­lic syn­dro­me
Pechá­ňo­vá O.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny

Může mít melit­tin – toxin vče­lí­ho jedu – šir­ší kli­nic­ké využi­tí?
Kod­rík D., Hej­ní­ko­vá M., Tom­ča­la A.
Aka­de­mie vied ČR v.v.i., Ento­mo­lo­gic­ký ústav, Bio­lo­gic­ké centrum

SÁLA B

13.00 – 15.00 BLOK KARDIO

Pred­se­da­jú­ci: Ive­ta Ber­ná­to­vá, Jana Rado­šin­ská
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Dime­tyl­fu­ma­rát inhi­bu­je roz­voj hyper­ten­zie indu­ko­va­nej chro­nic­kým sociál­nym stre­som v mode­li hra­nič­ne hyper­tenz­ných potka­nov
Ber­ná­to­vá I., Líš­ko­vá S., Miču­ro­vá A., Kluk­nav­ský M., Bališ P.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny

Vplyv tlme­né­ho svet­la v noci na cir­ka­dián­ne a ultra­dián­ne osci­lá­cie tla­ku krvi a expre­siu pro­te­ínov v hrud­nej aor­te u potka­na
Mau­er Šutov­ská H., Zeman M., Mol­čan Ľ.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakul­ta 

DOCA/​salt model u potka­na jako nástroj pro stu­dium remo­de­la­ce myo­kar­du
Stra­či­na T., Nová­ko­vá M.
Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 

Phy­si­cal exer­ci­se as a form of “remo­te pre­con­di­ti­oning”: mole­cu­lar mecha­nisms of car­di­op­ro­tec­ti­on
Ravin­ge­ro­vá T., Lonek L., Gra­ban J., Far­ka­šo­vá V., Muži­ko­vá S., Ježo­vá D., Ada­me­ová A.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny

Cha­rac­te­ri­sa­ti­on of rat 35 arte­rial pul­se wave para­me­ters in seve­ral car­di­ovas­cu­lar con­di­ti­ons
Ondriaš K., Mišák A., Grman M., Tomá­šo­vá L.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Bio­me­di­cín­ske centrum

Varia­bi­li­ta srd­co­vej frek­ven­cie u potka­na v in vivo expe­ri­men­toch
Švorc st. P., Švorc jr. P.
Uni­ver­zi­ta Pav­la Joze­fa Šafá­ri­ka Koši­ce, Lekár­ska fakulta

Mož­nos­ti lieč­by a pre­ven­cie radiá­ci­ou vyvo­la­né­ho ocho­re­nia srd­ca
Kura B., Pavel­ko­vá P., Sle­zák J.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum expe­ri­men­tál­nej medicíny

Prí­nos rodá­kov zo súčas­ných úze­mí Čes­ka a Slo­ven­ska na vývo­ji metód mera­nia tla­ku krvi
Javor­ka K.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine

15.00 – 15.30 Pre­stáv­ka s občerstve­ním a dis­ku­sia pri posteroch

15.30 – 16.30 BLOK RESPIRO

Pred­se­da­jú­ci: Jana Plev­ko­vá, Viliam Donič
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Posta­ve­nie res­pi­rač­né­ho mik­ro­bi­ó­mu v sys­té­me obran­ných mecha­niz­mov
Plev­ko­vá J., Buday T.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine

Selek­tív­ny blo­ká­tor napä­ť­o­vo ria­de­ných sodí­ko­vých kaná­lov NaV1.7 PF-05089771 má poten­ciál inhi­bo­vať kaš­ľo­vý ref­lex v mode­li aler­gic­kej rini­tí­dy
Jaku­šo­vá J., Buday T., Plev­ko­vá J., Broz­ma­no­vá M.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Mar­ti­ne, Ústav pato­lo­gic­kej fyziológie

Pľúc­ny sur­fak­tant a pros­tag­lan­dín E2 v rela­xá­cii hlad­ké­ho sva­lu dýcha­cích ciest
Hanus­rich­te­ro­vá J., Kolo­maz­ník M., Boro­šo­vá R., Adam­čá­ko­vá J., Mok­rá D., Mok­rý J., Ško­vie­ro­vá H., Kel­ly MM., de Heuvel E., Wieh­ler S., Proud D., Shen H., Muk­her­jee PG., Amre­in MW., Čal­kov­ská A.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta v Martine

Syn­dróm obš­trukč­né­ho spán­ko­vé­ho apnoe – nové súvis­los­ti
Donič V.
Uni­ver­zi­ta Pav­la Joze­fa Šafá­ri­ka Koši­ce, Lekár­ska fakulta

16.30 – 17.00 Pre­stáv­ka s občerstve­ním a dis­ku­sia k posterom

SÁLA A

17.00 – 18.00 Sympózium k storočnici slovenskej lekárskej fyziológie

Pred­se­da­jú­ci: Danie­la Ostat­ní­ko­vá
(pred­náš­ka 10 minút bez diskusie)

100 rokov od vzni­ku Fyzi­olo­gic­ké­ho ústa­vu LFUK v Bra­ti­sla­ve
Ostat­ní­ko­vá D.

Šesť dekád lekár­skej fyzi­oló­gie v Mar­ti­ne
Čal­kov­ská A., Javor­ka K.

76 rokov Ústa­vu lekár­skej fyzi­oló­gie v Koši­ciach
Donič V.

70 rokov výsku­mu vo fyzi­oló­gii: prís­pe­vok ÚNPF SAV a iných aka­de­mic­kých pra­co­vísk
Török J., Pechá­ňo­vá O.

18.00 – 18.30 Zasad­nu­tie redakč­nej rady časo­pi­su Phy­si­olo­gi­cal Rese­arch, Sála A

18.00 – 18.30 Zasad­nu­tie redakč­nej rady časo­pi­su Čes­ko­slo­ven­ská fyzi­olo­gie, Sála B

19.00 – 24.00 SPOLOČENSKÝ VEČER
hotel Saff­ron, Rad­lin­ské­ho 27, Bratislava

 


 

ŠTVRTOK 8. 2. 2024

08.30 – 12.00 Regis­trá­cia účastníkov

SÁLA A

09.00 – 10.30 BLOK VARIA

Predsedajúci:Richard Roky­ta, Michal Zeman
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Vekom pod­mie­ne­né zme­ny v cir­ka­dián­nej varia­bi­li­te a funkč­nom sta­tu­se imu­nit­ných buniek u vytrva­lost­ných bež­cov
Oku­lia­ro­va M., Cer­nac­ko­va A., Ste­be­lo­va K., Beris­ha G., Ores­ka L., Sed­liak M., Zeman M.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakulta

Vplyv sve­tel­nej kon­ta­mi­ná­cie a času imu­nit­nej sti­mu­lá­cie na meta­bo­liz­mus a využi­tie ener­ge­tic­kých zdro­jov počas zápa­lu
Bene­di­ko­vá B., Ruma­no­vá V. S., Hruš­ko­vá L., Zeman M., Oku­lia­ro­vá M.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakulta

Oxi­da­ti­ve stress and apop­to­sis dama­ge in rat kid­ney tis­sue during lipo­po­ly­sac­cha­ri­de endo­to­xe­mia: modu­la­to­ry effect of lyco­pe­ne
Soko­lo­vić D., Soko­lo­vić D., Kocić J., Laza­re­vić M., Soko­lo­vić M.
Uni­ver­si­ty of Niš, Facul­ty of Medi­ci­ne, Niš, Serbia

Expe­ri­men­tál­ní hod­no­ce­ní účin­ku anti­oxi­dan­tů
Roky­ta R., Fri­co­vá J.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha, 3. Léka­řs­ká fakul­ta, Ústav fyziologie

Duál­ny cha­rak­ter fotón-upkon­verz­ných nano­čas­tíc navr­hnu­tých pre foto­dy­na­mic­kú tera­piu nádo­rov
Hun­to­šo­vá V., Ole­já­ro­vá S., Vasy­lysh T., Pat­su­la V., Horák D.
Slo­ven­ská aka­dé­mia vied v.v.i., Cen­trum Bio­vied 

Cat­he­li­ci­din poten­tia­tes DNA immu­no­ge­ni­ci­ty even at phy­si­olo­gi­cal con­cen­tra­ti­ons
Hude­co­vá L., Beč­ka E., Jan­ko J., Pas­to­rek M.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakulta

10.30 – 11.00 Pre­stáv­ka s občerstve­ním a dis­ku­sia pri posteroch

11.00 – 12.30 BLOK KARDIO /​ VARIA

Pred­se­da­jú­ci: Ján Kyse­lo­vič, Roman Gard­lík
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Kar­di­oto­xic­ký vliv antra­cyk­li­nů u pacien­tů s akut­ní lym­fob­las­tic­kou leuké­mií
Smo­ter S., Budín­ská X., Elbl L., Hrs­tko­vá H., Nová­ko­vá Z.
Masa­ry­ko­va Uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav 

Maxi­mál­ní tepo­vý kys­lík jako význam­né kri­té­rium eko­no­mič­nos­ti srdeč­ní prá­ce při maxi­mál­ní zátěži
Novák J., Štork M.
Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va v Plz­ni, Léka­řs­ká fakulta

Explo­ring Trans­sul­fu­ra­ti­on Phy­si­olo­gy: Impli­ca­ti­ons for Health and Dise­a­se
Naklá­dal D., Oer­le­mans R., Kren­ning G., van der Gra­af AC., Yose­if C., Gro­ves M., Hee­res A., Zor­kó­cy G., Levar­ski Z., Kyse­lo­vič J., Hen­ning RH., Deel­man LE.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Vedec­ký Park

Fever inc­re­a­ses both induc­ti­on and cle­a­ran­ce of neut­rop­hil extra­cel­lu­lar traps
Pas­to­rek M., Jan­ko J., Beč­ka E., Hude­co­vá L., Celec P.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakulta

Dyna­mi­ka extra­ce­lu­lár­nej DNA a tvor­ba neut­ro­fi­lo­vých extra­ce­lu­lár­nych pas­cí v ani­mál­nom mode­li chro­nic­ké­ho zly­ha­nia peče­ne
Bel­von­čí­ko­vá P., Feješ A., Takác­so­vá J. O., Hla­dí­ko­vá A., Far­ka­šo­vá A., Gard­lík R.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

Deoxy­ri­bo­nuk­le­áza ako regu­lá­tor extra­ce­lu­lár­nej DNA po fyzic­kej akti­vi­te
Tót­ho­vá N., Macá­ko­vá K., Tri­bu­lí­ko­vá M., Illa E., Vlko­vá B.,Celec P. Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

SÁLA B

09.00 – 10.30 BLOK ENDO

Pred­se­da­jú­ci: Ive­ta Heri­cho­vá, Ján Bakoš
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Od pohla­via závis­lá expre­sia mem­brá­no­vé­ho estro­gé­no­vé­ho recep­to­ra Gper1 v kolo­rek­tál­nom kar­ci­nó­me člo­ve­ka, jeho účin­ky a modu­lá­cia jeho účin­kov elek­tro­mag­ne­tic­kým žia­re­ním 5G
Heri­cho­vá I., Reis R., Vaná­to­vá D.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakulta

Reduk­cia mod­rej zlož­ky svet­la počas dňa a jej vplyv na hla­di­ny mela­to­ní­nu, kor­ti­zo­lu a kva­li­tu spán­ku u ľudí
Ková­čo­vá K., Dzir­bí­ko­vá Z., Grá­co­vá L., Hart­man P., Hanu­liak P., Var­go­vá A., Hraš­ka J., Ste­be­lo­vá K.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Prí­ro­do­ve­dec­ká fakulta

Sociál­na a čucho­vá pre­fe­ren­cia sam­cov myší v ani­mál­nom mode­li meno­pau­zy
Sušien­ko­vá P., Sky­bo­vá E., Feješ A., Dudo­vá N., Bor­bé­ly­o­vá V.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakulta

Úlo­ha pohlav­ných hor­mó­nov na che­mo­ta­xiu neut­ro­fi­lov
Macá­ko­vá K., Tót­ho­vá N., Sušien­ko­vá P., Janí­ko­vá M., Bor­bé­ly­o­vá V., Renc­zés E., Vlko­vá B., Celec P.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

Pohlav­né roz­die­ly v mode­li poly­mik­ro­biál­nej infek­cie in vivo
Janí­ko­vá M., Sušien­ko­vá P., Sky­bo­vá E., Jano­vi­čo­vá Ľ., Bor­bé­ly­o­vá V., Renc­zés E., Celec P.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

DNA v krv­ných frak­ciách
Jano­vi­čo­vá Ľ., Lesa­y­o­vá A., Pas­to­rek M., Celec P.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Ústav Mole­ku­lár­nej Biomedicíny

10.30 – 11.00 Pre­stáv­ka s občerstve­ním a dis­ku­sia pri posteroch

11.00 – 12.30 BLOK VÝUČBA FYZIOLÓGIE

Pred­se­da­jú­ci: Marie Nová­ko­vá, Kata­rí­na Babin­ská
(pred­náš­ka 10 minút, dis­ku­sia 5 minút)

Výu­ka fyzi­olo­gie v Simu­lač­ním cen­tru LF MU v Brně – prv­ní zku­še­nos­ti
Nová­ko­vá Z., Šus­tro­vá E., Nová­ko­vá M., Babu­la P.
Masa­ry­ko­va Uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta

Zku­še­nos­ti s výu­kou fyzi­olo­gie u zahra­nič­ních stu­den­tů
Nová­ko­vá M., Nová­ko­vá Z., Babu­la P.
Masa­ry­ko­va Uni­ver­zi­ta Brno, Léka­řs­ká fakulta

10-roč­né skú­se­nos­ti so simu­lač­nou výuč­bou vo fyzi­oló­gii
na LFUK
Hni­li­co­vá S., Vito­vič P., Ostat­ní­ko­vá D.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve , Lekár­ska fakul­ta, Ústav medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia a simu­lá­cií LFUK

Team Based Lear­ning Stra­te­gy in Medi­cal Phy­si­olo­gy Tea­ching and Lear­ning
Babin­ská K., Hni­li­co­vá S., Mra­vec B., Rado­šin­ská J., Bakoš J., Pir­ník Z., Tomo­va A., Važan R., Ostat­ní­ko­vá D.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav

Inno­va­ti­ve Near­pod acti­vi­ty and its impact on stu­dent lear­ning in the cour­se of Medi­cal Phy­si­olo­gy
Laka­to­šo­vá S.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav

Bene­fits of using Kaho­ot onli­ne quiz­zes in tea­ching Medi­cal Phy­si­olo­gy
Bab­ko­vá J., Simon A.
Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve, Lekár­ska fakul­ta, Fyzi­olo­gic­ký ústav

12.30 Záver Fyzi­olo­gic­kých dní