REGISTRÁCIA

on-line for­mu­lá­rom —>
E‑mailom: sekretariat@​agenturakami.​sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK   na mies­te
Člen SFyS/​ČFS 125 € 145 €
Nečlen SFyS/​ČFS 155 € 175 €
PhD štu­dent   50 €   70 €
Preg­ra­du­ál­ni študenti zdar­ma   20 €

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie, kon­fe­renč­ný balí­ček, prog­ra­mo­vý Zbor­ník s abs­trakt­mi.
Regis­trá­cia na mies­te bude mož­ná len v prí­pa­de, že kapa­ci­ta kon­fe­renč­ných pries­to­rov nebu­de obsa­de­ná. Plat­ba na mies­te je mož­ná v hoto­vos­ti ale­bo pla­tob­nou kartou.

Možnosť zakúpenia

Spo­lo­čen­ský večer – stre­da 7. 2. 2024, v hod­no­te 40 € /​ os.

Aktívna účasť

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii bude mož­ná for­mou odbor­né­ho prís­pev­ku ale­bo v rám­ci poste­ro­vej sek­cie. Koneč­ným ter­mí­nom pre pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti a zasla­nie abs­trak­tov je 10. janu­ár 2024.
Aktív­ny účast­ník = 1. autor, je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

 

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky:

■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu
■ pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Ponú­ka­me ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron a Maes­tro. Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te pri regis­trá­cii účast­ní­kov využiť ON-LINE PLATOBNÝ SYSTÉM
Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

Storno podmienky

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
– do 31. 1. 2024 – bez stor­no poplat­ku
– od 1. 2. 2024 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Účast­ní­kom kon­fe­ren­cie bude vyda­né potvr­de­nie o účas­ti na požia­da­nie pria­mo na mies­te kon­fe­ren­cie pri registrácii.

Informácie ohľadom abstraktov a posterov

1Step 1
Regis­trač­ný formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by

Povin­né infor­mo­va­nie k regis­trá­cii
Vaše osob­né úda­je Pre­vádz­ko­va­teľ – Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., so síd­lom Let­ná 82 /​ 75, 052 01 Spiš­ská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Pre­vádz­ko­va­teľ“) spra­cú­va v zmys­le čl. 6 ods. 1 písm. f) Naria­de­nia Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 / 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95 /​ 46/​ ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov). Opráv­ne­ným záuj­mom Pre­vádz­ko­va­te­ľa je orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie odbor­né­ho vedec­ké­ho vzde­lá­va­cie­ho podu­ja­tia na medzi­ná­rod­nej úrov­ni, kto­ré je pova­žo­va­né za sústav­ne vzde­lá­va­nie zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je v abso­lút­nom bez­pe­čí. Ako dot­knu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek namie­tať také­to spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov. Ďal­šie infor­má­cie o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te v pra­vid­lách o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov ale­bo si ich môže­te vyz­dvi­hnúť pria­mo u nás.

ÚČASTNÍK
REGISTRÁCIU HRADÍuveď­te meno a e‑mail na firem­né­ho zástup­cu do pozná­mok
ÚČASŤ
Mám záu­jem o uve­rej­ne­nie prís­pev­ku v peri­odi­ku Phy­si­olo­gi­cal Rese­arch(pla­tí pre čle­nov aj nečle­nov SFyS, ČFS)
Mám záu­jem o Súťaž č. 1
Mám záu­jem o Súťaž č. 2


POŽADUJEM UBYTOVANIE
TERMÍN UBYTOVANIA
UBYTOVANIE HRADÍ(pro­sí­me uviesť meno a e‑mail na firem­né­ho zástup­cu do pozná­mok)
MOŽNOSŤ DOKÚPENIASpo­lo­čen­ský večer — stre­da 7.2. 2024
POŽADUJEM VYSTAVIŤ FAKTÚRU

FAKTÚRU ZASLAŤ
Súhla­sím so zasie­la­ním pozvá­nok, týka­jú­cich sa orga­ni­zá­cii kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, semi­ná­rov v pôsob­nos­ti Agen­tú­ry KAMI, s. r. o. na uve­de­nú e‑mailovú adre­su v súla­de s Naria­de­ním Európ­ske­ho Par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016 /​ 679 z 27. aprí­la 2016 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­cú­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov, kto­rým sa ruší smer­ni­ca 95/​46/​ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne úda­jov) (ďalej len Naria­de­nie GDPR), a záko­na č. 18 /​ 2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov. Chce­me Vás uis­tiť, že sme vyko­na­li všet­ky kro­ky potreb­né k tomu, aby boli Vaše osob­né úda­je aj naďa­lej v abso­lút­nom bez­pe­čí. Aktu­ali­zo­va­né pra­vid­lá o ochra­ne osob­ných úda­jov náj­de­te na našom webo­vom síd­le www​.agen​tu​ra​ka​mi​.sk v sek­cii ochra­na osob­ných úda­jov. Pro­sím, pre­čí­taj­te si nové pra­vid­lá a pre­svedč­te sa o tom, že nám na bez­peč­nos­ti Vašich osob­ných úda­jov sku­toč­ne zále­ží.
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Regis­trá­cia je mož­ná už len pria­mo na mies­te kona­nia konferencie
ĎAKUJEME!
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right