REGISTRÁCIA

on-line for­mu­lá­rom —>
E‑mailom: sekretariat@​agenturakami.​sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK   na mies­te
Člen SFyS/​ČFS 125 € 145 €
Nečlen SFyS/​ČFS 155 € 175 €
PhD štu­dent   50 €   70 €
Preg­ra­du­ál­ni študenti zdar­ma   20 €

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie, kon­fe­renč­ný balí­ček, prog­ra­mo­vý Zbor­ník s abs­trakt­mi.
Regis­trá­cia na mies­te bude mož­ná len v prí­pa­de, že kapa­ci­ta kon­fe­renč­ných pries­to­rov nebu­de obsa­de­ná. Plat­ba na mies­te je mož­ná v hoto­vos­ti ale­bo pla­tob­nou kartou.

Možnosť zakúpenia

Spo­lo­čen­ský večer – stre­da 7. 2. 2024 /​ kapa­ci­ta naplnená

Aktívna účasť

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii bude mož­ná for­mou odbor­né­ho prís­pev­ku ale­bo v rám­ci poste­ro­vej sek­cie. Koneč­ným ter­mí­nom pre pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti a zasla­nie abs­trak­tov je 10. janu­ár 2024.
Aktív­ny účast­ník = 1. autor, je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

 

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky:

■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu
■ pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Ponú­ka­me ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron a Maes­tro. Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te pri regis­trá­cii účast­ní­kov využiť ON-LINE PLATOBNÝ SYSTÉM
Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

Storno podmienky

Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
Poplat­ky za účasť na kon­fe­ren­cii sa nebu­dú vra­cať – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku.

Účast­ní­kom kon­fe­ren­cie bude vyda­né potvr­de­nie o účas­ti na požia­da­nie pria­mo na mies­te kon­fe­ren­cie pri registrácii.

Informácie ohľadom abstraktov a posterov

1Step 1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right