Súčasťou konferencie budú nasledovné súťaže: 

1. SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ POSTER MLADÝCH  ČLENOV  SLOVENSKEJ FYZIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Kri­té­ria, poky­ny, ako aj  pri­hláš­ka do súťa­že budú zasla­né čle­nom Slo­ven­skej fyzi­olo­gic­kej spo­loč­nos­ti mailom. 

2. ČESKA FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ  VYPISUJE SOUTĚŽ O OCENĚNÍ VĚDECKÉ PRÁCE MLADÝCH 

Pro účast­ní­ky kon­fe­ren­ce do 40 let, kte­ří jsou čle­ny Čes­ké fyzi­olo­gic­ké spo­leč­nos­tí. O uděle­ní cen roz­hod­ne výbor ČFS při ukon­če­ní FD na zákla­dě dopo­ru­če­ní hod­no­tí­cí komi­se a před­se­dů sek­cí. Sou­těž se koná jen v pří­pa­dě, přih­lá­sí-li se ales­poň 5 účast­ní­ků.
Pod­mín­ky sou­těže:
1. autor je prv­ním a sou­čas­ně pre­zen­tu­jí­cím auto­rem prá­ce,
2. do sou­těže jsou zařa­ze­na pou­ze úst­ní sděle­ní,
3. autor vyzna­čí přá­ní být zařa­zen do sou­těže na přih­láš­ce k aktiv­ní účas­ti na 99. FD zaškrt­nu­tím přís­luš­né­ho pole na regis­trač­ním for­mu­lá­ři,
4. sou­těží­cí o cenu Čes­ké fyzi­olo­gic­ké spo­leč­nos­ti zaškrt­nou v přís­luš­ném poli regis­trač­ní­ho for­mu­lá­ře infor­ma­ci o svém člen­ství v ČFS.
Kri­té­ria hod­no­ce­ní:
Hod­no­tí­cí komi­se posou­dí kva­li­tu abs­trak­tu po strán­ce obsa­ho­vé i for­mál­ní, odbor­nou úro­veň prá­ce, úst­ní pre­zen­ta­ci auto­rem a dis­ku­zi.
Odměna:
Cena ČFS bude uděle­na dle počtu oce­něných v maxi­mál­ní část­ce 10000 Kč.
Nebu­de-li žád­ná prá­ce hod­no­ce­na jako prá­ce odpo­ví­da­jí­cí kva­li­ty, nemu­sí být cena udělena.